Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B KLIMAS WKRĘT-MET

WARUNKI OGÓLNE i DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Platformy B2B oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami, którzy nie mają możliwości korzystania z Platformy B2B.
 3. Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich transakcji handlowych (umów dostaw, sprzedaży) dotyczących Produktów dokonywanych za pośrednictwem Platformy B2B.
 4. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Platformy B2B oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy B2B pod adresem https://www.e-klimas.com
 6. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów lub podobne ani regulaminy stosowane przez Klientów.
 7. Zawartość Platformy B2B stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie Formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych Produktów. Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie Platformy (status zamówienia: złożone) jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej treści.
 8. DEFINICJE określone w Regulaminie oznaczają:
  • Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Platformy B2B KLIMAS WKRĘT-MET;
  • Platforma lub Platforma B2B oznacza platformę sprzedaży internetowej Produktów udostępnianą przez Sprzedawcę swoim Klientom, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.e-klimas.com, z której po rejestracji mogą korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy);
  • Sprzedawcaoznacza właściciela Platformy B2B tj. KLIMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-233 Kuźnica Kiedrzyńska ul. Wincentego Witosa 135/137, NIP: 573-240-86-54;
  • Dalszy Sprzedawca oznacza przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, który sprzedaje swoje produkty Klientom za pośrednictwem Platformy B2B; w zakresie korzystania z Platformy przez Dalszego Sprzedawcę (sprzedaż), przepisy Regulaminu dotyczące Sprzedawcy stosuje się odpowiednio wobec Dalszego Sprzedawcy.
  • Klient oznacza wyłącznie przedsiębiorcę rozumianego jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zamawia lub nabywa od Sprzedawcy Produkty przy wykorzystywaniu Platformy B2B; Za Klientów uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
  • Administrator Klient osobiście lub osoba należycie umocowana ze strony Klienta do składania zamówień i zarządzania kontem danego Klienta na Platformie; Klient może mieć tylko jedno konto Administratora na Platformie B2B;
  • Produkt oznacza produkty sprzedawane na Platformie B2B znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  • Umowa oznacza umowę na odległość, dotyczącą zakupu Produktu zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  • Zamówienie oznacza sprzedaż i dostawę Produktów zawieraną lub realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na skutek złożenia przez Klienta Formularza Zamówienia na Platformie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  • Formularz Zamówienia oznacza stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiającą złożenie dyspozycji zakupu Produktu przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej w ramach Platformy B2B.
  • Dzień roboczy oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
  • Kanał komunikacji oznacza środek komunikacji elektronicznej umożliwiający wymianę informacji pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w ramach korzystania z Platformy B2B w szczególności poczta elektroniczna.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.
 2. Formularz Zamówienia powinien zawierać wykaz Produktów oraz ich ilość. Minimalna łączna wartość jednorazowego Zamówienia nie może być niższa niż netto 300,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) – minimum logistyczne.
 3. Koszt dostawy (transportu) na terenie Polski dla jednorazowego Zamówienia na wartość minimum w kwocie netto 500,- zł (słownie: pięćset złotych) leży po stronie Sprzedawcy, zaś koszt dostawy (transportu) na terenie kraju dla jednorazowego Zamówienia poniżej kwoty netto 500,- zł (słownie: pięćset złotych) leży po stronie Klienta.
 4. Przyjęcie Formularza Zamówienia następuje automatycznie.
 5. Klient zgadza się bez żadnych negatywnych konsekwencji wobec Sprzedawcy, że dane Zamówienie może być zrealizowanie częściowo z powodu braku dostępności danego Produktu u Sprzedawcy, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta najpóźniej w dacie dostawy Zamówienia. Częściowa realizacja Zamówienia może oznaczać zmniejszenie wartości zamówienia poniżej minimum logistycznego, co może się wiązać z obciążeniem Klienta kosztami transportu.
 6. Administrator zarządza kontem Klienta na Platformie, w tym w szczególności może samodzielnie stworzyć nieograniczoną ilość kont dla pracowników Klienta; Administrator jest zobowiązany przy tym dokonywać bieżącej aktualizacji danych konta Klienta oraz chronić Informacje Poufne w rozumieniu Regulaminu.
 7. Administrator jest odpowiedzialny za wszystkie Zamówienia wszystkich pracowników w ramach danego Klienta, co oznacza w szczególności, że Administrator jest zobowiązany na bieżąco aktualizować i administrować dostępem pracowników Klienta upoważnionych do dokonywania zakupu Produktów sprzedawanych na Platformie B2B.
 8. Klient w procesie jego rejestracji na Platformie B2B przy zakładaniu konta Administratora dokonuje oświadcza i potwierdza, że Administrator jest osobą należycie umocowaną ze strony Klienta do dokonywania czynności zgodnie z Regulaminem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie błędnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób na jego koncie, które dokonują czynności zgodnie z Regulaminem, co potwierdza poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca w procesie rejestracji Klienta na Platformie B2B może udzielić kredytu kupieckiego na Produkty, którego wysokość będzie zależała w szczególności od aktualnie istniejącego kredytu kupieckiego przyznanego przez Sprzedawcę danemu Klientowi w ramach innych niż Platforma B2B kanałów dystrybucji.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta jednego lub kolejnych Zamówień na łączną kwotę przekraczającą aktualnie udzielony przez Sprzedawcę kredyt kupiecki, Zamówienie lub Zamówienia zostaną zrealizowane na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu tylko do kwoty tego kredytu kupieckiego. Część lub całość Zamówienia lub Zamówień łącznie przekraczających kwotę kredytu kupieckiego zostanie zrealizowana na podstawie odrębnej faktury VAT płatnej z góry, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Klient poprzez Kanał komunikacji może przez złożeniem Zamówienia wystąpić do Sprzedawcy o jednorazowe zwiększenie limitu kredytu kupieckiego, odpowiednio w trybie określonym w ust. 11 poniżej.
 11. Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówień i może odmówić Klientowi wydania już zamówionych Produktów w przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego bądź opóźnienia w zapłacie za wymagalne należności pieniężne przekraczającego 10 dni.
 12. Sprzedawca może zmienić wysokość kredytu kupieckiego na koncie danego Klienta na Platformie, co następować będzie z chwilą wysłania Administratorowi danego Klienta przez Sprzedawcę odpowiedniej informacji drogą elektroniczną w tym przedmiocie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualną lub błędną wartość kredytu kupieckiego widocznego na koncie danego Klienta na Platformie.
 13. Pomimo dołożenia należytej staranności w zakresie opisu danych Produktów na Platformie B2B, może się zdarzyć, że dany opis Produktu będzie niekompletny lub niewłaściwy – w takim wypadku, dany opis zostanie niezwłocznie poprawiony, zaś Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualny lub błędny opis widoczny na Platformie.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Chwilą zawarcia umowy (Zamówienia) jest moment przekazania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Podany na Platformie B2B termin dostawy (całości lub części danego Zamówienia) określa przybliżoną datę realizacji w zakresie +/- dwóch dni roboczych, chyba, że dokładny termin realizacji został przez Sprzedawcę jednoznacznie określony jako wiążący.
 3. Jeżeli z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Klient dokona wypowiedzenia lub odstąpi od umowy (realizacji danej dostawy w ramach Zamówienia), może być obciążony kosztami wynikającymi z obsługi realizacji zamówienia w wysokości 50 % brutto wartości danej dostawy (Zamówienia), płatnej w terminie 14 dni od daty odstąpienia lub wypowiedzenia. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu, Sprzedawca ma prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od danego Zamówienia, jeżeli dostawa, która ma być wykonana zgodnie z treścią Zamówienia w następujących przypadkach:
  • dostawa jest niemożliwa lub utrudniona z przyczyn leżących po stronie Klienta;
  • gdy Klient na żądanie Sprzedawcy nie wpłacił w terminie zaliczki lub zadatku lub nie dostarczył odpowiedniego zabezpieczenia płatności przed dostawą
  • z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przewidziany termin realizacji danego Zamówienia został przedłużony o okres co najmniej 7 dni.
 5. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji danej dostawy o ponad 30 dni roboczych, Klientowi według uznania przysługuje prawo wyznaczenia terminu dodatkowego lub odstąpienia od danej dostawy poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, dla skuteczności potwierdzonego Sprzedawcy przez Kanał komunikacji na adres poczty elektronicznej: dws@wkret-met.com
 6. Jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, koszty i ryzyko wysyłki, transportu i ubezpieczenia Produktów w ramach Zamówienia do Klienta obciążają Klienta. Za szkody powstałe podczas transportu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Uszkodzenia powstałe podczas transportu Klient będzie zgłaszać bezpośrednio do firmy spedycyjnej.
 7. Klient przy odbiorze Zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia rzeczowego, ilościowego i jakościowego elementów danej dostawy. Ewentualne niezgodności, braki lub ujawnione wady Klient jest zobowiązany do niezwłocznego ich zgłoszenia do Sprzedawcy w formie elektronicznej przez Kanał komunikacji działając według trybu i procedury reklamacji Sprzedającego pod adresem: https://www.e-klimas.com/reklamacje, z zastrzeżeniem, że ewentualne niezgodności, braki lub ujawnione wady w zakresie rzeczowym lub ilościowym powinny być zgłoszone w terminie do 3 (trzech) dni od daty odbioru danego Zamówienia, pod rygorem uznania prawidłowości w tym zakresie. W zakresie wad materiałowych ust. 14 poniżej stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta zobowiązań określonych w Regulaminie w szczególności warunków odbioru lub płatności, Sprzedawca ma prawo do według swojego swobodnego wyboru do: wstrzymania realizacji dalszych dostaw w ramach Platformy B2B lub zobowiązań w stosunku do Klienta do czasu uregulowania zobowiązań przez Klienta, wypowiedzenia lub odstąpienia od dostawy, naliczenia kar umownych zgodnie z Regulaminem, żądania naprawienia szkody, naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
 9. Przedmiot Zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili pełnej zapłaty wartości faktury i ewentualnych odsetek należnych z tytułu realizacji danego Zamówienia. Jeżeli nie określono inaczej termin płatności faktur ustala się na 7 dni od wystawienia, zaś ceny są zawsze podawane w ramach Platformy jako kwoty netto bez podatku odtowarów i usług VAT. Faktury VAT są równoznaczne z wezwaniem do zapłaty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 10. Klient bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie może dokonywać potrąceń swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy względem Klienta.
 11. Co do zasady przedmiot dostawy (Produkty) w ramach danego Zamówienia nie może zostać zwrócony do Sprzedawcy. W wyjątkowych sytuacjach przedmiot dostawy (Produkty) może zostać zwrócony do Sprzedawcy na koszt Klienta wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Sprzedawcy przez Kanał komunikacji. Zamiar zwrotu przedmiotu dostawy musi być zgłoszony do Sprzedawcy przez Kanał komunikacji na adres poczty elektronicznej: dws@wkret-met.com w terminie do 2 dni roboczych od daty realizacji danego Zamówienia. Jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn leżących po stronie Klienta, to Sprzedawca ma prawo naliczenia Klientowi tytułem zwrotu poniesionych kosztów dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości do 50% pierwotnej wartości Zamówienia Przedmiot dostawy zwracany do Sprzedawcy musi być nieużywany, w oryginalnym, nienaruszonym fabrycznym opakowaniu.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, dostawców usług e-commerce koniecznych do funkcjonowania Platformy i energii elektrycznej.
 13. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Platformy B2B, jeśli powodem jest:
  • modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich działania niezależne od Sprzedawcy.
 14. W stosunku do transakcji handlowych objętych Platformą B2B, Klient i Sprzedawca wyłączają stosowanie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe wskutek wadliwego wykonania Produktów lub wad materiałowych przez okres 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od daty odbioru danego Zamówienia. Koszty demontażu, ponownego montażu oraz dostarczenia Produktów do Sprzedawcy obciążają wyłącznie Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku uznania reklamacji, dostawa nowych Produktów nastąpi na koszt Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy za przedmiot dostawy lub straty poniesione przez Klienta z tytułu użytkowania przedmiotu Zamówienia nie może przekroczyć równowartości pierwotnej ceny sprzedaży reklamowanego Produktu.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ TRANSAKCJI

 1. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Regulaminu są informacje dotyczące i związane korzystaniem przez Klienta z Platformy tj. w szczególności zawarte w Umowie, Zamówieniu oraz Formularzu Zamówienia dane techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, które zostały przesyłane przez Kanał komunikacji i oznaczone przez tę Sprzedawcę jako poufne. W braku oznaczenia danej informacji jako poufnej Strony przyjmują, iż Informacjami Poufnymi są cenniki, wysokości przyznanych rabatów, wartość kredytu kupieckiego, wartości Zamówienia, dane konta Klienta: imię, nazwisko, nazwa, adres email, stanowisko, numer telefonu, historia zamówień, informacje o zaległościach płatniczych,a których ujawnienie lub wykorzystanie w sposób sprzeczny z zapisami niniejszego Regulaminu narusza lub może naruszać interes Sprzedawcy lub wyrządzić lub narazić Sprzedawcę na szkodę.
  Dla potrzeb Regulaminu Informacjami Poufnymi nie będą:
  • informacje, które jeszcze przed rejestracją Klienta na Platformie B2B lub korzystania z Platformy B2B zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień Regulaminu;
  • informacje, które Klient lub Sprzedawca, z uwagi na przepisy ustawowe lub na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy sąd, decyzji albo innego aktu organu administracji publicznej, ma obowiązek ujawnić, w zakresie wyłącznie dotyczącym wymaganego ujawnienia, pod warunkiem, że odpowiednio Klient lub Sprzedawca zobowiązany do ujawnienia niezwłocznie wzajemnej powiadomi pisemnie drugą stronę o takim obowiązku i skonsultuje się treść ujawnienia;
  • informacje, co do których Klient lub Sprzedawca uprzednio wyraziła zgodę na ich ujawnienie wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Z zastrzeżeniem zezwolenia wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub postanowień odrębnych dokumentów zawartych pomiędzy Stronami, Klient oraz jego personel, w szczególności: Administrator, pracownicy i przedstawiciele zobowiązują się:
  • nie kopiować, nie wykonywać odpisów, wypisów, fotografii, fotokopii ani w jakikolwiek inny sposób nie powielać całości lub jakichkolwiek części Informacji Poufnych;
  • nie przekazywać Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części do wiadomości publicznej, ani nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w inny sposób;
  • nie wykorzystywać Informacji Poufnych do innych celów niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów Sprzedawcy i Klienta określonych Regulaminem;
  • nie ujawniać Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania zgody Sprzedawcy. Zgoda powinna być wyrażona w sposób pisemny pod rygorem nieważności.
 3. Klient lub Sprzedawca ponadto uzgadniają, że ograniczą obieg Informacji Poufnych wewnątrz swej własnej organizacji, z wyjątkiem tego, co należy ujawnić w niezbędnym stopniu dla prowadzenia wzajemnej współpracy w ramach korzystania z Platformy B2B. Klient lub Sprzedawca poinformują nadto swój personel, w tym w szczególności: pracowników, przedstawicieli oraz doradców o obowiązkach wynikających z Regulaminu.
 4. Regulamin w zakresie ochrony Informacji Poufnych będzie obowiązywać Klienta od dnia rejestracji Klienta na Platformie B2B przez cały czas korzystania z Platformy B2B, zaś zobowiązania, wynikające z ust. 4 powyżej, będą obowiązywać także w okresie 24 miesięcy po zakończeniu współpracy w ramach korzystania przez Klienta z Platformy B2B.
 5. Każdorazowe ujawnienie lub wykorzystanie przez Klienta Informacji Poufnych, w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), gdzie Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od dochodzenia zapłaty powyższej kary umownej.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Klient w ramach korzystania z Platformy B2B powierza Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe wskazane poniżej i Sprzedawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszy Regulaminem (powierzenie przetwarzania danych osobowych).
 2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych Klienta będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w ust. 7 poniżej i celach:
  • realizacji Zamówienia (umowy);
  • w celach marketingowych: automatyczne profilowanie (marketing automation), w tym do komunikacji marketingowej drogą elektroniczną, telefoniczną oraz SMS,
  • czynności podatkowych (np. wystawianie faktur).
 3. Dane osobowe Klienta w zakresie wykonania umowy oraz w celach marketingowych obejmujących automatyczne profilowanie (marketing automation), w tym do komunikacji marketingowej drogą elektroniczną, telefoniczną oraz SMS, czynności podatkowych (np. wystawianie faktur) zostały pozyskane poprzez dostępne formularze na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.e-klimas.com lub w inny sposób jednoznaczny dla Klienta ze strony internetowej poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza przez osobę zgłaszającą
 4. Klient oświadcza, że powierzane Sprzedawcy dane osobowe przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klient oświadcza, że charakter danych osobowych powierzonych do przetwarzania nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9-10 Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe będą udostępnianie poprzez zapisy elektroniczne i wprowadzane do Platformy B2B.
 6. Zakres powierzonych Sprzedawcy danych osobowych obejmuje imiona, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, oraz pełnioną funkcję lub stanowisko służbowe jakie zostaną powierzone Sprzedawcy w ramach realizacji Zamówienia.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób stały. Zgoda Klienta na przetwarzanie obejmuje utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, wykorzystywanie, dopasowywanie i łączenie danych osobowych jak też inne czynności które Sprzedawca przyjmie w związku z realizacją Zamówienia i w celu przewidzianym w Regulaminie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej.
 8. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Sprzedawca musi:
  • podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, a w szczególności uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązana jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Sprzedawca powinien w razie potrzeby odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Klientem;
  • zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Sprzedawcy, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Sprzedawcy w celach i zakresie przewidzianym w zakresie i celu przewidzianym w Regulaminie oraz w celu realizacji Zamówienia;
  • prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Klienta, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i udostępniać go Klientowi na jej żądanie.
 9. Sprzedawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Zamówienia oraz zakończenia korzystania z Platformy B2B.
 10. Sprzedawca i Klient odpowiednio zobowiązują się pomagać sobie nawzajem w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, odpowiednio Sprzedawca lub Klient zobowiązuje się do wzajemnego:
  • przekazania informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia,
  • przekazania na żądanie wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 Rozporządzenia, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 12. Sprzedawca i Klient odpowiednio zobowiązują się pomagać sobie nawzajem poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia. W szczególności odpowiednio Sprzedawca i Klient zobowiązują się na żądanie do przygotowania i przekazania informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Strony.
 13. Sprzedawca i Klient odpowiednio zobowiązują się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresiestosowania Rozporządzenia.
 14. Sprzedawca i Klient odpowiednio zobowiązuje się do niezwłocznego wzajemnego poinformowania się o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Strony, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Stronę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
 15. Klient dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Sprzedawcy (tzw. subprocesorom). Jeżeli Sprzedawca zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Klienta o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Sprzedawca uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
 16. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszego Regulaminu nałożone są na Sprzedawcę.
 17. Klientowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 7 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania takiej umowy.
 18. Sprzedawca nie może przekazywać powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 19. Klient jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia oraz niniejszego Regulaminu przez Sprzedawcę, poprzez prawo żądania udzielenia informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
 20. Po zakończeniu współpracy poprzez zakończenie korzystania z Platformy B2B, Sprzedawca zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu otrzymane dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o podatku VAT
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portale Document Format).
 4. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę dla Sprzedawcy na wystawianie i przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem Kanału komunikacji.
 5. Klient przekazuje poprzez przedstawiciela handlowego Sprzedawcy prawidłowo wypełniony i podpisany formularz akceptacji lub przesyła na adres: ul. Wincentego Witosa 135/137, Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów.
 6. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej oraz na Platformie B2B. Za moment otrzymania przez Klienta faktury wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia danej faktury na konto Klienta na Platformie B2B pod adresem https://www.e-klimas.com
 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji w formie pisemnej przesłanej na w/w adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym został powiadomiony przez odbiorcę faktury o cofnięciu akceptacji.
 8. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana tym Klientom, którzy wyrazili na nią zgodę.

KANAŁY KOMUNIKACJI I ELEKTRONICZNA TRANSMISJA DANYCH

 1. W trakcie korzystania z Platformy B2B obie Sprzedawca i Klient poprzez Kanały komunikacji będą używać również poczty elektronicznej. Sprzedawca i Klient uznają jednak, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa ani bezbłędności elektronicznej transmisji informacji. Informacje takie mogą ulegać przechwyceniu, uszkodzeniu, stracie lub zniszczeniu. Mogą one docierać do adresata z opóźnieniem lub być niekompletne. Mogą również podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich nie może być bezpieczne. W związku z powyższym, jakkolwiek Sprzedawca i Klient zobowiązują się stosować zadowalające z gospodarczego punktu widzenia mechanizmy wykrywania najpopularniejszych w danym momencie wirusów przed przesłaniem informacji drogą elektroniczną, należy zdawać sobie sprawę, że takie mechanizmy nie dają pełnej gwarancji, że przesyłane informacje nie będą zawierać żadnych wirusów.
 2. Sprzedawca i Klient odpowiadać będzie za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej transmisji danych i ani Sprzedawca, ani Klient i ich następcy nie będą mieć wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek podstawy prawnej, czy to z naruszenia niniejszego Regulaminu z tytułu jakichkolwiek błędów, uszkodzeń, utraty danych lub braków zaistniałych w wyniku przekazywania Sprzedawcy lub Klientowi informacji drogą elektroniczną i faktu opierania przez odpowiednio Sprzedawcę i Klienta na informacjach uzyskanych tądrogą.

DALSZY SPRZEDAWCA

 1. Sprzedawca jako właściciel Platformy B2B może udostępnić do sprzedaży Klientom w ramach funkcjonowania Platformy, produkty podmiotów trzecich (Dalszych Sprzedawców).
 2. Zasady rejestracji i korzystania z Platformy B2B reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Dalszym Sprzedawcą.
 3. W przypadku oferowania do sprzedaży produktów Dalszych Sprzedawców, odpowiednie dane oraz informacje będą widoczne dla Klientów przy opisie tych produktów na Platformie B2B oraz podczas składania Zamówienia.
 4. Wszelką obsługę Zamówień dla sprzedaży produktów Dalszych Sprzedawców w ramach funkcjonowania Platformy B2B zapewnia Sprzedawca, gdzie zapisy niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień Regulaminu (klauzula salwatoryjna). W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu, Sprzedawca i Klient zawsze wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania osób trzecich, silę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne, działanie sił przyrody inne czynniki środowiskowe przekraczające dopuszczalne wartości podane w dokumentacji technicznej Produktów wchodzących w skład Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednocześnie informując o tym fakcie Klienta, co następować będzie z chwilą wysłania Administratorowi danego Klienta przez Sprzedawcę odpowiedniej informacji drogą elektroniczną przez Kanał komunikacji, w tym przedmiocie zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku zaistnienia sporów, będą one rozstrzygane przez polski sąd powszechny odpowiednio właściwy dla siedziby Sprzedającego orzekający według prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2019 roku.


Kuźnica Kiedrzyńska, dnia 06.05.2019 roku.

Copyright 2023 Copyright 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
e-commerce platform by